Logo VVP

Extra nieuwsbrief 10 maart 2016


Haedernieuwsbriefsmall

Gesprek VVP - PostNL

Dinsdag 8 maart jl. heeft een delegatie van het VVP-bestuur een gesprek gehad met de PostNL-directie. Het was een constructief gesprek, waarin wederzijds standpunten zijn gewisseld.
De VVP heeft tot op zekere hoogte begrip voor de veranderende omstandigheden waarbinnen PostNL moet opereren. Zowel PostNL als retailers moeten actief inspelen op veranderend consumentengedrag.
De VVP heeft echter geen enkel begrip voor de door PostNL aangekondigde verlaging van de vergoedingen - tot wel 40% - per 1 juli a.s. 
De VVP vindt dit buitenproportioneel en niet te rechtvaardigen.
De VVP heeft PostNL gevraagd het voornemen tot een verlaging van de retail-vergoedingen met een jaar uit te stellen. Dit om ruimte te maken voor een dialoog. Ook heeft de VVP er bij PostNL op aangedrongen het exclusiviteitsbeding los te laten.
Het gesprek tussen VVP en PostNL wordt over twee weken voortgezet. Dan zal PostNL de vraag van de VVP beantwoorden.

Kamervragen beantwoord; volgende week 'post' overleg in Tweede Kamer

Woensdag 9 maart jl. heeft Minister Kamp van Economische Zaken de in de Tweede Kamer gestelde vragen over de handelwijze van PostNL beantwoord. In zijn beantwoording stelt de minister zich terughoudend op. Zo zegt hij onder meer:
“PostNL is een bedrijf dat opereert in een geliberaliseerde postmarkt. Zoals elk bedrijf zal ook PostNL in die markt zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering van bedrijfsvoering en kostenefficiënte dienstverlening. Ik ga ervan uit dat PostNL voorgenomen plannen als deze bespreekt met stakeholders. Derhalve vind ik dit in eerste instantie een kwestie tussen PostNL en de Vereniging van Postale en Bancaire retailers (VVP) en haar leden”.
De VVP vindt deze beantwoording onbevredigend en zal de Kamerleden van nadere informatie voorzien. Dit ook met het oog op het overleg dat volgende week woensdag in de Tweede Kamer met Minister Kamp plaatsvindt. In de Commissie Economische Zaken wordt dan gesproken over de ‘postmarkt’.

Veel beweging in de markt

Zoals bekend zijn er meerdere bedrijven actief op de markt van post- en pakketdiensten. De VVP onderhoudt met al deze bedrijven contact. Een aantal van hen heeft de VVP de afgelopen weken benaderd met interessante mogelijkheden voor retailers. Binnenkort zal de VVP een extra nieuwsbrief publiceren met daarin een overzicht van deze ontwikkelingen.

PostNL buitendienst op pad

Vele tientallen retailers hebben de afgelopen weken met de VVP contact opgenomen met de vraag hoe te reageren op een bezoek van hun PostNL-retailmanager. Vele retailers geven aan zich onder druk gezet te voelen.
Heeft u een PostNL-postkantoor? Gebruik dan de VVP-Rekentool om te berekenen wat de vergoedingverlaging voor u betekent. Om de tool te kunnen invullen heeft u uw volledige jaarverslag over 2015 van PostNL nodig, inclusief de handelingen gespecificeerd.
U kunt dit opvragen bij uw PostNL-retailmanager.
Vraagt u dan gelijk wat PostNL verder voor u in petto heeft. Blijft u een postkantoor of krijgt u een aanbieding om pakketpunt te worden. Ook deze informatie is bij uw retailmanager bekend.
Hier vindt u de VVP-rekentool.
Als u zich gedwongen voelt akkoord te gaan met de nieuwe voorwaarden van PostNL, doe dit dan onder protest. Geef schriftelijk aan wat u vindt van het nieuwe vergoedingenstelsel.
Overigens maakt de VVP zich er hard voor dat - als er een wijziging komt in het voorgenomen beleid van PostNL - dit met terugwerkende kracht ook geldt voor retailers die nu al akkoord zijn gegaan met de nieuwe voorwaarden.